گزارش منتشره از تعداد متوسط تراکنش ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت نشان می‌دهد که به صورت میانگین با هر دستگاه کارتخوان فروشگاهی در شهریورماه تعداد ۲۶۳ تراکنش انجام شده است.

به گزارش ایران جیب از ایبِنا، پنجاه و یکمین گزارش اقتصادی شاپرک از وضعیت سرانه تراکنش ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک در شهریورماه سال جاری نشان می‌دهد که در این مدت با استفاده از ۹ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۶۱۲ ابزار پذیرش فعال شامل ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و ۲۷۵ هزار تراکنش شاپرکی انجام شده که تعداد متوسط تراکنش مجموع ابزارهای پذیرش فعال سیستمی به تعداد ۲۳۲ تراکنش رسیده است.

بر اساس این گزارش در شهریور ماه یک میلیون و ۳۷ هزار ابزار پذیرش اینترنتی فعال بوده که با استفاده از آن ۱۴۲ میلیون و ۷۲۹ هزار تراکنش در شبکه پرداخت به ثبت رسیده و سرانه تراکنش هر ابزار پذیرش اینترنتی تعداد ۱۳۸ تراکنش بوده است؛ همچنین در مدت مذکور حدود یک میلیون و ۲۲۵ هزار ابزار پذیرش موبایلی در شبکه پرداخت فعالیت داشته که با استفاده از این ابزارها ۱۴۲ میلیون و ۸۴۴ هزار تراکنش انجام شده و تعداد متوسط تراکنش از طریق این ابزار پذیرش ۱۱۷ تراکنش اعلام شده است.

جدول فوق از وضعیت ابزار کارتخوان حاکی از آن است که با استفاده از ظرفیت ۷ میلیون و ۶۴۹ هزار ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۴ ملیون و ۷۰۰ هزار تراکنش در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور انجام شده و تعداد تراکنش به ازای هر ابزار کارتخوان فروشگاهی ۲۶۳ تراکنش بوده است که بیشترین تعداد متوسط تراکنش برای هر ابزار در میان ابزارهای پذیرش به شمار می‌رود.