نمایندگان محترم فروش می توانند از این سامانه جهت ثبت و رویت اطلاعات پذیرنرگان و اطلاع از روند اعطای پذیرندگی استفاده نمایند.