با شادباش پیشاپیش نوروز، هدایت هوشمند در طرح عیدانه برای پذیرندگان پر تراکنش خود جوایز ارزنده ای در نظر گرفته است.

در زمستان ۹۸ با افزایش تعداد تراکنش دستگاه کارتخوان و یا لینک هوشمند خود طبق جدول زیر جایزه ببرید.