امور مشتریان: ۸۸۱۷۲۰۰۱|support@hhq.co.ir

کارتخوان جیبی اسپکترا SP530